Obchodní podmínky

 

I. Základní ustanovení

1. Tyto veobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona . 89/2012 Sb., obanskzákoník (dále jen „obanskzákoník“)

 • Matj Moucha

 • I: 11856556

 • se sídlem: Na vrku 123, Mnichovo Hradit29501

 • zapsanv ivnostenském rejstíku u Magistrátu msta Mnichovo Hradit

 • kontaktní údaje:

 • email: info@kratompremium.cz

 • telefon: 739430300

www: www.kratompremium.cz

(dále jen „prodávající“)


2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.kratompremium.cz (dále je „internetový obchod“).

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II. Informace o zboží a cenách

1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3. V internetovém obchodjsou zveejnny informace o nákladech spojench s balením a dodáním zboí.

4. Pípadné slevy z kupní ceny zboí nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Náklady vzniklé kupujícímu pi pouití komunikaních prostedkna dálku v souvislosti s uzavením kupní smlouvy (náklady na internetové pipojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se nelií od základní sazby.

2. Kupující provádí objednávku zboí tmito zpsoby:

 • prostednictvím svého zákaznického útu, provedl-li pedchozí registraci v internetovém obchodě.
 • vyplnním objednávkového formuláe bez registrace.

3. Pi zadávání objednávky si kupující vybere zboí, poet kuszboí, zpsob platby a doruení.

4. Ped odesláním objednávky je kupujícímu umonno kontrolovat a mnit údaje, které do objednávky vloil. Objednávku odele kupující prodávajícímu kliknutím na tlaítko...... . Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím povaovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnní vech povinnch údajv objednávkovém formulái a potvrzení kupujícího o tom, se seznámil s tmito obchodními podmínkami.

5. Neprodlenpo obdrení objednávky zale prodávající kupujícímu potvrzení o obdrení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující pi objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovauje se za uzavení smlouvy. Pílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavena apo pijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o pijetí objednávky je dorueno na emailovou adresu kupujícího. / Neprodlenpo obdrení objednávky zale prodávající kupujícímu potvrzení o obdrení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující pi objednání zadal. Toto potvrzení se povauje za uzavení smlouvy. Pílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.

6. V pípad, e nkterz poadavkuvedench v objednávce nemůže prodávající splnit, zale kupujícímu na jeho emailovou adresu pozmnnou nabídku. Pozmnná nabídka se povauje za novnávrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém pípaduzavena potvrzením kupujícího o pijetítéto nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

7. Vechny objednávky pijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zruit objednávku, dokud není kupujícímu dorueno oznámení o pijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zruit objednávku telefonicky na telefonní íslo nebo email prodávajícího uvedenv tchto obchodních podmínkách.

8. V pípad, e dolo ke zjevné technické chybna stranprodávajícího pi uvedení ceny zboí v internetovém obchod, nebo v prbhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboí za tuto zcela zjevnchybnou cenu ani v pípad, e kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdrení objednávky podle tchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybbez zbyteného odkladu a zale kupujícímu na jeho emailovou adresu pozmnnou nabídku. Pozmnná nabídka se povauje za novnávrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém pípaduzavena potvrzením o pijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

IV. Zákaznický účet

1. Na základregistrace kupujícího provedené v internetovém obchodmůže kupující pistupovat do svého zákaznického útu. Ze svého zákaznického útu může kupující provádt objednávání zboí. Kupující může objednávat zboí také bez registrace.

2. Pi registraci do zákaznického útu a pi objednávání zboí je kupující povinen uvádt správna pravdivvechny údaje. Údaje uvedené v uivatelském útu je kupující pi jakékoliv jejich zmnpovinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém útu a pi objednávání zboí jsou prodávajícím povaovány za správné.

3. Pístup k zákaznickému útu je zabezpeen uivatelskm jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlenlivost, ohledninformací nezbytnch k pístupu do jeho zákaznického útu. Prodávající nenese odpovdnost za pípadné zneuití zákaznického útu tetími osobami.

4. Kupující není oprávnn umonit vyuívání zákaznického útu tetím osobám.

5. Prodávající může zruit uivatelsket, a to zejména v pípad, kdykupující svj uivatelsket déle nevyuívá, i v pípad, kdy kupující poruí své povinnosti z kupní smlouvy nebo tchto obchodních podmínek.

6. Kupující bere na vdomí, e uivatelsket nemusí bt dostupnnepetrit, a to zejména s ohledem na nutnou údrbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, pop. nutnou údrbu hardwarového a softwarového vybavení tetích osob.

V. Platební podmínky a dodání zbo

1. Cenu zboí a pípadné náklady spojené s dodáním zboí dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími zpsoby:

 • bezhotovostnpevodem na bankovní úet prodávajícího č 2777924033/0800, vedenu České spořitelny a.s.,

 • bezhotovostnplatební kartou pi pedání zboí kurrem,

 • v hotovosti nebo platební kartou pi osobním odbru, nebo ve vdejnzásilek v pobokách Zásilkovny

2. Spolens kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboí ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno vslovnjinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboí.

3. V pípadplatby v hotovosti je kupní cena splatná pi pevzetí zboí. V pípadbezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnod uzavení kupní smlouvy.

4. V pípadbezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splnn okamikem pipsání písluné ástky na bankovní úet prodávajícího.

5. Prodávající nepoaduje od kupujícího pedem ádnou zálohu i jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny ped odesláním zboí není zálohou.

6. Podle zákona o evidenci treb je prodávající povinen vystavit kupujícímu útenku. Zároveje povinen zaevidovat pijatou trbu u správce danonline, v pípadtechnického vpadku pak nejpozdji do 48 hodin

7. Zboí je kupujícímu dodáno:

 • na adresu urenou kupujícím v objednávce

 • prostednictvím vdejny zásilek na adresu vdejny, kterou kupující uril,

 • osobním odběrem u prodávajícího

8. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

9. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

10. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

11. Pi pevzetí zboí od pepravce je kupující povinen zkontrolovat neporuenost obalzboí a v pípadjakchkoliv závad toto neprodlenoznámit pepravci. V pípadshledání poruení obalu svdícího o neoprávnném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od pepravce pevzít.

12. Prodávající vystaví kupujícímu daovdoklad – fakturu. Daovdoklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího.

13. Kupující nabvá vlastnické právo ke zboí zaplacením celé kupní ceny za zboí, vetnnákladna dodání, nejdíve vak pevzetím zboí. Odpovdnost za nahodilou zkázu, pokození i ztrátu zboí pechází na kupujícího okamikem pevzetí zboí nebo okamikem, kdy ml kupující povinnost zboí pevzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neuinil.

VI. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující, kteruzavel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou innost jako spotebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

2. Lhta pro odstoupení od smlouvy iní 14 dn

 • ode dne pevzetí zboí,

 • ode dne pevzetí poslední dodávky zboí, je-li pedmtem smlouvy nkolik druhzboí nebo dodání nkolika ástí

 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

 • poskytování slueb, jestlie byly splnny s jeho pedchozím vslovnm souhlasem ped uplynutím lhty pro odstoupení od smlouvy a prodávající ped uzavením smlouvy sdlil kupujícímu, e v takovém pípadnemá právo na odstoupení od smlouvy,

 • o dodávce zboí nebo sluby, jejichcena závisí na vchylkách finanního trhu nezávisle na vli prodávajícího a k nmumůže dojít bhem lhty pro odstoupení od smlouvy,

 • o dodání alkoholickch nápoj, jemohou bt dodány apo uplynutí ticeti dna jejichcena závisí na vchylkách finanního trhu nezávislch na vli prodávajícího,

 • o dodávce zboí, které bylo upraveno podle pání kupujícího nebo pro jeho osobu,

 • dodávce zboí, které podléhá rychlé zkáze, jakoi zboí, které bylo po dodání nenávratnsmíseno s jinm zboím,

 • dodávce zboí v uzaveném obalu, které kupující z obalu vyal a z hygienickch dvodjej není moné vrátit,

 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo poítaového programu, pokud poruil jejich pvodní obal,

 • dodávce novin, periodik nebo asopis,

 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosii a byl dodán s pedchozím vslovnm souhlasem kupujícího ped uplynutím lhty pro odstoupení od smlouvy a prodávající ped uzavením smlouvy sdlil kupujícímu, e v takovém pípadnemá právo na odstoupení od smlouvy,

 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující vyuít vzorovformulák odstoupení od smlouvy poskytovanprodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zale kupující na emailovou nebo doruovací adresu prodávajícího uvedenou v tchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladnpijetí formuláe.

6. Kupující, kterodstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboí do 14 dnod odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboí prodávajícímu, a to i v tom pípad, kdy zboí nemůže bt vráceno pro svou povahu obvyklou potovní cestou.

7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladn, nejpozdji vak do 14 dnod odstoupení od smlouvy, vechny peněžní prostedky vetnnákladna dodání, které od nho pijal, a to stejnm zpsobem. Prodávající vrátí kupujícímu pijaté peněžní prostedky jinm zpsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou dalí náklady.

8. Jestlie kupující zvolil jin, nenejlevnjí zpsob dodání zboí, kterprodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboí vevýši odpovídající nejlevnjímu nabízenému zpsobu dodání zboí.

9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit pijaté peněžní prostedky kupujícímu díve, nemu kupující zboí pedá nebo prokáe, e zboí prodávajícímu odeslal.

10. Zboí musí vrátit kupující prodávajícímu nepokozené, neopotebené a nezneitné a je-li to moné, v pvodním obalu. Nárok na náhradu kody vzniklé na zboí je prodávající oprávnn jednostrannzapoíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

11. Prodávající je oprávnn odstoupit od kupní smlouvy z dvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboí, anebo kdyvrobce, dovozce anebo dodavatel zboí peruil vrobu nebo dovoz zboí. Prodávající bezodkladninformuje kupujícího prostednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lht14 dnod oznámení o odstoupení od kupní smlouvy vechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

VII. Práva z vadného plnění

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, e zboí pi pevzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, e v dob, kdy kupující zboí pevzal:

 • má zboí vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo vrobce popsal nebo které kupující oekával s ohledem na povahu zboí a na základreklamy jimi provádné,

 • se zboí hodí k úelu, kterpro jeho pouití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboí tohoto druhu obvykle pouívá,

 • zboí odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo pedloze, byla-li jakost nebo provedení ureno podle smluveného vzorku nebo pedlohy,

 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

3. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.

4. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.

5. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

 • výměnu za nové zboží,

 • opravu zboží,

 • piměřenou slevu z kupní ceny,

 • odstoupit od smlouvy.

6. Kupující má právo odstoupit od smlouvy:

 • pokud má zboí podstatnou vadu,

 • pokud nemůže vc ádnuívat pro opakovanvskyt vady nebo vad po oprav,

 • při větším počtu vad zboží.

7. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvujiž při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

8. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

9. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

10. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.

11. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

12. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět. 13. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.

14. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

15. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

16. Prodávající písemninformuje kupujícího o vsledku reklamace.

17. Právo z vadného plnní kupujícímu nenáleí, pokud kupující ped pevzetím vci vdl, e vc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám zpsobil.

18. V pípadoprávnné reklamace má kupující právo na náhradu úelnvynaloench nákladvzniklch v souvislosti s uplatnním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhtdo jednoho msíce po uplynutí záruní doby, v opaném pípadho soud nemusí piznat.

19. Volbu zpsobu reklamace má kupující.

20. Práva a povinnosti smluvních stran ohlednpráv z vadného plnní se ídí § 1914 a1925, § 2099 a2117 a § 2161 a2174 obanského zákoníku a zákonem . 634/1992 Sb., o ochranspotebitele.

VIII. Doručování

1. Smluvní strany si mohou vekerou písemnou korespondenci vzájemndoruovat prostednictvím elektronické poty.

2. Kupující doruuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v tchto obchodních podmínkách. Prodávající doruuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém útu nebo v objednávce.

IX. Osobní údaje

1. Vechny informace, které pi naí spolupráci uvedete, jsou dvrné a budeme s nimi tak zacházet. Pokud nám k tomu nedáte písemné svolení, údaje o vás nebudeme jinm zpsobem neza úelem plnní ze smlouvy pouívat, vyjma emailové adresy, na kterou vám mohou bt zasílána obchodní sdlení, nebotento postup umožňuje zákon, pokud jej neodmítnete. Tato sdlení se mohou tkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboí a lze je kdykoliv jednoduchm zpsobem (zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdlení) odhlásit. Emailová adresa bude za tímto úelem uchovávána po dobu 3 let od uzavení poslední smlouvy mezi smluvními stranami.

2. Podrobnjí informace o ochranosobních údajnaleznete v Zásadách ochrany osobních údajZDE

X. Mimosoudní řešení sporů

1. K mimosoudnímu eení spotebitelskch sporz kupní smlouvy je písluná eská obchodní inspekce, se sídlem tpánská 567/15, 120 00 Praha 2, I: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro eení sporon-line nacházející se na internetové adrese http:// ec.europa.eu/consumers/odr je moné vyuít pi eení spormezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotebitelské centrum eská republika, se sídlem tpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http:// www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Naízení Evropského parlamentu a Rady (EU) . 524/2013 ze dne 21. kvtna 2013 o eení spotebitelskch sporon-line a o zmnnaízení (ES) . 2006/2004 a smrnice 2009/22/ES (naízení o eení spotebitelskch sporon-line).

3. Prodávající je oprávnn k prodeji zboí na základě živnostenského oprávnní. ivnostenskou kontrolu provádí v rámci své psobnosti písluný živnostenskad. eská obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodrováním zákona . 634/1992 Sb., o ochranspotebitele.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Vekerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním ádem eské republiky. Pokud vztah zaloenkupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, e vztah se ídí právem eské republiky. Tímto nejsou dotena práva spotebitele vyplvající z obecnzávaznch právních pedpis.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán ádnmi kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) obanského zákoníku.

3. Vechna práva k webovm stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, vetnrozvrení stránky, fotek, film, grafik, ochrannch známek, loga a dalího obsahu a prvk, náleí prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak pouívat webové stránky nebo jejich ást bez souhlasu prodávajícího.

4. Prodávající nenese odpovdnost za chyby vzniklé v dsledku zásahtetích osob do internetového obchodu nebo v dsledku jeho uití v rozporu s jeho urením. Kupující nesmí pi vyuívání internetového obchodu pouívat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat ádnou innost, která by mohla jemu nebo tetím osobám umonit neoprávnnzasahovat i neoprávnnuít programové vybavení nebo dalí souásti tvoící internetovobchod a uívat internetovobchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

5. Kupující tímto pebírá na sebe nebezpeí zmny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 obanského zákoníku.

6. Kupní smlouva vetnobchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podoba není pístupná.

7. Znní obchodních podmínek může prodávající mnit i doplovat. Tímto ustanovením nejsou dotena práva a povinnosti vzniklá po dobu úinnosti pedchozího znní obchodních podmínek.

8. Pílohou obchodních podmínek je vzorovformulápro odstoupení od smlouvy.

Tyto obchodní podmínky nabvají úinnosti dnem 17.09.2021

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení